Du er her: AU Om AU  Technology Transfer Office Kliniske aftaler

Kliniske aftaler

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital blev etableret i 1990 som et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelig Fakultet på Aarhus Universitet og følgende hospitaler i daværende Århus Amt og Nordjyllands Amt - nu Region Midtjylland og Region Nordjylland:

 • Aarhus Amts Sygehus (senere Århus Sygehus)
 • Aarhus Kommunehospital (senere Århus Sygehus)
 • Skejby Sygehus
 • Psykiatrisk Hospital i Århus
 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital
 • Aalborg Sygehus
 • Aalborg Psykiatriske Sygehus

Aarhus Universitetshospital fungerer som en ramme for det forskningssamarbejde, der foregår mellem hospitalerne under Aarhus Universitetshospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet. Forskningen under Aarhus Universitetshospital er organiseret ud fra princippet om, at grundforskning, klinisk forskning og klinisk udvikling hænger tæt sammen. Institut for Klinisk Medicin ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har ansvaret for koordinering af al forskning, der foretages på sygehusene under Aarhus Universitetshospital. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet har ligeledes det kvalitetsmæssige ansvar for al forskning foretaget på Aarhus Universitetshospital.

Retningslinier

De vejledende retningslinier beskrevet her dækker aftaler mellemAarhus Universitet private virksomheder og Aarhus Universitetshospital. Retningslinierne er beskrevet i et sæt fælles retningslinier, som er vedtaget af Universitetshospitalerne i Danmark. Det øgede samarbejde mellem erhvervslivet og Universitetshospitalerne sammen med kravene til kommercialisering har gjort det hensigtsmæssigt at opstille et ensartet sæt fælles retningslinier til gavn for de involverede parter. Vilkårene for offentlige forskningsinstitutioners aftaler med erhvervsdrivende, som fastsat i §3 i Lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner af 9. juni 2004 er taget i betragtning i udformningen af retningslinierne.

Universitetshospitalerne i Danmark har beskrevet deres retningslinier for indgåelse af forskningskontrakter. Retningslinierne kan hentes i pdf-format her. Retningslinerne har til formål at:

 • Skabe åbenhed og klare linjer for dette samarbejde til gavn for alle involverede parter
 • Udgøre et redskab til støtte for forskere og ledelser ved universitetshospitalerne ved indgåelse af aftaler med private parter om forskning og udvikling
 • Understøtte at universitetshospitalerne handler på samme måde ved kontraktindgåelse med private parter vedrørende de aspekter af kontraktindgåelse, som er omfattet af retningslinjerne
 • Medvirke til at gøre det lettere og mere overskueligt for private virksomheder og andre eksterne parter at etablere samarbejder med de forskellige institutioner
 • Sikre at universitetshospitalerne og erhvervslivet samarbejder på ligeværdige vilkår, hvor der er balance i parternes ydelser og modydelser, og hvor parternes udbytte af samarbejdet står mål med deres bidrag til den samlede værditilvækst i et projekt.

Kilde: ”Universitetshospitalernes retningslinier for indgåelse af forskningskontrakter”, December 2004.

Procedure beskrivelse

Alle kontrakter vedrørende forskningssamarbejde, der involverer ansatte på Aarhus Universitetshospital, skal godkendes af Institut for Klinisk Medicin. Technology Transfer Office bistår Institut for Klinisk Medicin med juridisk rådgivning. Det er således Technology Transfer Office, der er ansvarlig for sagsbehandlingen og ligeledes Technology Transfer Office, der er ansvarlig for, at kontrakterne er i overensstemmelse med universitetshospitalernes retningslinier. Proceduren vedrørende kliniske aftaler starter altid med, at den projektansvarlige sender aftalen til Institut for Klinisk Medicin.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 02.12.2015